ALGEMENE VOORWAARDEN DE TESTER BV, ZAKELIJKE AFNEMERS

1. Definities

Afnemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon handelend als onderneming, die is ingeschreven in het handelsregister en Producten en/of diensten bij De Tester afneemt;

De Tester: De Tester B.V., statutair gevestigd te Herengracht 178, 1016 BR, Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83040153;

Offerte: elk door De Tester gedaan aanbod tot het verrichten van diensten of het leveren van Producten;

Overmacht een situatie zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden;

Product(en): de door De Tester aan Afnemer te leveren producten en/of diensten, inclusief productdocumentatie, gebruiksaanwijzing en verpakking;

Website: de website van De Tester https://www.de-medische-tester.nl.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle overeenkomsten en Offertes waarbij door De Tester aan Afnemer diensten of Producten geleverd worden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, van Afnemer of van derden, is uitgesloten.
 2. De Tester is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Afwijkende voorwaarden en wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 4. Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen De Tester en Afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van De Tester wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.
 5. Zonder voorafgaande toestemming is het Afnemer niet toegestaan om de naam van De Tester te gebruiken in enige reclame-uiting of publicatie of de indruk te wekken dat er een samenwerking tussen Afnemer en De Tester bestaat, dan wel dat partijen aan elkaar gelieerd zouden zijn.
 6. Bij de uitleg van de betekenis van de algemene voorwaarden wordt de Nederlandse versie als leidend beschouwd.
 7. Zonder voorafgaande toestemming van De Tester kan Afnemer geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan een derde overdragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
 8. Verstrekte adviezen ontslaan Afnemer niet van zijn verplichting de Producten (telkens) op hun geschiktheid voor de door hem beoogde doeleinden te onderzoeken. De feitelijke toepassing en het gebruik van de Producten komen geheel voor rekening en risico van Afnemer.
 9. Wanneer enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is, of vernietigd wordt, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. Partijen zullen dan over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud en het doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 10. Wanneer De Tester niet steeds strikte nakoming van deze voorwaarden verlangt, leidt dit er niet toe dat de bepalingen hiervan niet van toepassing zijn, of dat De Tester het recht verliest om in andere gevallen de strikte nakoming van deze voorwaarden te verlangen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Voor het sluiten van de overeenkomst dient Afnemer aan De Tester alle essentiële informatie te verschaffen in verband met de af te nemen Producten en Diensten. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte informatie waarop De Tester haar aanbieding baseert.
 2. Afnemer stelt zich beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van De Tester waarvan de antwoorden nodig zijn voor het opstellen van de offerte dan wel voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Alle Offertes van De Tester zijn vrijblijvend. Na aanvaarding door Afnemer, heeft De Tester het recht haar Offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door De Tester van de aanvaarding door Afnemer van een Offerte of door de feitelijke (aanvang van de) levering van de Producten of de geoffreerde dienst aan Afnemer door De Tester.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven geldt de toezending van een factuur niet als schriftelijke bevestiging. Is geen bevestiging gezonden en evenmin sprake van een feitelijke (aanvang van de) levering van de Producten door De Tester, dan komt de overeenkomst pas tot stand na ontvangst van de betaling door De Tester.
 6. Wanneer een aanvaarding van een Offerte, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van een Offerte, is De Tester aan deze afwijking niet gebonden en komt geen overeenkomst tot stand, tenzij de afwijking uitdrukkelijk door De Tester wordt aanvaard. Indien desalniettemin een aanvang genomen wordt met de uitvoering van de overeenkomst, heeft te gelden dat de Offerte bindend is ten aanzien van de gemaakte afspraken.
 7. De Offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Eventuele foto’s zijn illustratief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 8. Afnemer kan zich niet beroepen op kennelijke zet-, type-, programmeer- of programmafouten in/op de Website.

4. Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in EURO, exclusief btw en verzendkosten, tenzij expliciet anders overeengekomen. De verzendkosten worden voorafgaand aan de definitieve bestelling kenbaar gemaakt.
 2. Wanneer prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren van het Product, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is De Tester gerechtigd de overeengekomen prijs op enig moment dienovereenkomstig te wijzigen.

5. Levertijd en termijnen

 1. Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst en zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de overeenkomst bekende informatie en geldende omstandigheden.
 2. Bij bestellingen via de Website geldt dat artikelen, tenzij anders aangeven, uit voorraad leverbaar zijn. De Tester zal zich inspannen om een bestelling geplaatst op een werkdag vóór 12:00u nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst tussen vrijdagmiddag 12:00u en maandagmiddag 12:00u. geldt, behoudens feestdagen, dat De Tester zich zal inspannen om de bestelling op maandag te verzenden.
 3. Is een Product (tijdelijk) uitverkocht, dan wordt Afnemer hierover zo snel mogelijk geïnformeerd en wordt Afnemer de mogelijkheid geboden om te wachten tot het Product weer beschikbaar is. Reageert Afnemer niet of wil Afnemer niet wachten, dan wordt de overeenkomst door De Tester ontbonden en zal een reeds betaalde koopprijs binnen dertig dagen worden terugbetaald.
 4. Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en andere termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De Tester is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van levertermijnen of andere termijnen. Ontbinding is pas mogelijk nadat De Tester schriftelijk door Afnemer in gebreke is gesteld, waarbij aan De Tester een termijn van dertig dagen is gesteld voor nakoming.
 5. Levertermijnen en andere termijnen worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door Overmacht, andere omstandigheden dan De Tester bekend waren, uitblijving van betaling of opschorting door De Tester van haar verplichtingen.
 6. Als Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens De Tester, dan wel wanneer Afnemer niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn (informatie)verplichtingen, mag De Tester haar leveringen opschorten.

6. Overmacht

 1. Wanneer De Tester door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmachtssituatie was te voorzien, is De Tester gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, zulks ter keuze van De Tester, de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een eventuele ontbinding laat het recht van De Tester op betaling door Afnemer voor reeds door De Tester verrichte prestaties onverlet en De Tester is in die situatie nimmer gehouden tot vergoeding van schade.
 2. De Tester zal Afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van Overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting, zoals bedoeld in artikel 6.1, zal De Tester alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor De Tester tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, diefstal of verduistering van voorraden en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van De Tester kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt. Overmacht van De Tester’s toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van De Tester.
 4. Wanneer de Overmacht aan de zijde van De Tester langer duurt dan drie maanden is Afnemer bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

7. Aflevering, transport, risico

 1. Levering van Producten vindt plaats door ter beschikkingstelling hiervan op de met Afnemer overeengekomen locatie. Afnemer draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.  
 2. Ook wanneer overeengekomen is dat De Tester voor het transport zorgt, rust het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen op Afnemer.
 3. De Tester heeft aan haar leveringsplicht voldaan, wanneer zij op de overeengekomen plaats en tijd Afnemer in de gelegenheid heeft gesteld om de Producten in ontvangst te nemen. Het opgeven van een foutief of onvolledig adres komt voor rekening en risico van afnemer.

8. Afname

 1. Afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen.
 2. Bij gebreke van afname van de Producten door Afnemer, behoudt De Tester zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (inclusief kosten voor opslag en vervoer) door te berekenen aan Afnemer.
 3. Afname wordt geacht te zijn geweigerd wanneer de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

9. Inspectie en reclame

 1. Afnemer dient de Producten (inclusief verpakking en gebruiksaanwijzing) direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren en de volledigheid te controleren.
 2. Klachten over ontbrekende of beschadigde (onderdelen van) Producten, verpakking, afwijkingen in maat, getal, of andere afwijkingen ten aanzien van de overeengekomen productspecificaties die redelijkerwijs kunnen worden ontdekt bij deze inspectie dienen, op straffe van verval van alle rechten, binnen veertien dagen na aflevering te worden geuit.
 3. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet uiterlijk binnen twaalf maanden na aflevering en binnen een termijn van veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd. De klacht dient voorzien te zijn van alle relevantie informatie om de klacht goed te kunnen onderzoeken zoals datum van aflevering, adres waar de Producten zijn afgeleverd, een gedetailleerde beschrijving en motivering van de klacht en eventueel relevant beeldmateriaal. Tevens is Afnemer gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en op eerste verzoek vrachtvrij aan De Tester te retourneren.

10. Garantie en aanspraken van Afnemer

 1. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en met uitzondering van producten waarvoor een kortere houdbaarheidsdatum geldt, garandeert De Tester gedurende zes maanden na aflevering de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. Dit wil zeggen dat De Tester garandeert dat de Producten voldoen aan de technische specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst of Offerte. Een eventueel in de overeenkomst opgenomen afwijkende garantietermijn laat dit artikel voor het overige onverlet.
 2. De Tester garandeert op geen enkele wijze dat de door haar verkochte Producten geschikt zijn voor het doel dat Afnemer met de Producten heeft. Het is aan Afnemer zelf om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, te onderzoeken of de te kopen Producten geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik van Afnemer.
 3. Als de prestatie niet deugdelijk door De Tester is uitgevoerd, heeft zij de keuze om de prestatie opnieuw te verrichten, het geleverde aan te vullen of om Afnemer te crediteren voor een evenredig deel van de koopprijs.
 4. Indien De Tester kiest voor het opnieuw verrichten van de prestatie, dan bepaalt De Tester de wijze en het tijdstip van de uitvoering. Afnemer zal op eerste verzoek en conform instructies van De Tester ondeugdelijke Producten op eigen kosten retourneren aan De Tester.
 5. Afnemer blijft in geval van een garantieclaim gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten. Een (terechte) garantieclaim geeft geen recht op opzegging
 6. De in dit artikel opgenomen garantieverplichting van De Tester geldt in ieder geval niet wanneer:

·       een gebrek voortvloeit uit het feit dat De Tester onvolledige of onjuiste informatie heeft ontvangen met betrekking tot het uitvoeren van de desbetreffende overeenkomst;

·       een gebrek voortvloeit uit het feit dat Afnemer de producten op een andere wijze gebruikt dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten;

·       wijzigingen of reparaties aan de Producten zijn verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van De Tester;

·       de geleverde Producten zijn aangetast door van buitenaf komende oorzaken;

·       de Afnemer enige uit de onderliggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens De Tester niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen.

 1. Transportkosten voor het opnieuw leveren van de Producten komen voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Voor zaken die De Tester van derden betrekt, zijn haar verplichtingen jegens Afnemer nimmer groter, noch van langere duur, dan de (garantie)verplichtingen van die derden jegens De Tester. De Tester zal ter zake haar verplichtingen jegens Afnemer zijn gekweten, zodra zij haar vordering op die derde aan Afnemer heeft overgedragen.

11. Aansprakelijkheid / vrijwaring

 1. De Tester is niet aansprakelijk voor door Afnemer of derden geleden schade voortvloeiend uit een (nog te sluiten) overeenkomst met Afnemer, dan wel enige andere verbintenis uit de wet (zoals een onrechtmatige daad). Hieronder valt tevens gevolgschade, bedrijfsschade, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Afnemer.
 2. Voor schade veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij De Tester of andere personen van wiens diensten De Tester gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen, is De Tester niet aansprakelijk, behoudens ingeval sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Tester.
 3. Afnemer zal personeelsleden van De Tester en door De Tester ingeschakelde partijen nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.
 4. Ingeval De Tester, niettegenstaande het bovenstaande (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding geldt dat De Tester’s aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van De Tester in het betreffende geval uitkeert, althans, indien De Tester hierop geen beroep toe komt, geldt dat De Tester’s aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot de waarde van de door Afnemer afgenomen Producten of diensten dan wel (wanneer dit lager is) een bedrag van EUR 3.000 in totaal per reeks gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak.
 5. Afnemer dient binnen één kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een schade toebrengend feit De Tester aansprakelijk te stellen voor geleden of nog te lijden schade. Bij gebreke hiervan kan Afnemer zich hier niet meer op beroepen.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens De Tester, behalve een vordering die door De Tester is erkend, verjaart één jaar na de dag waarop Afnemer bekend geworden is met de schade en de aansprakelijkheid van De Tester.
 7. Afnemer vrijwaart De Tester voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van De Tester en derden in verband met het gebruik van de Producten op een andere wijze dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten, alsmede voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van De Tester en derden in verband met het doorverkopen van de Producten buiten Nederland.
 8. De Tester is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wanneer en voor zover deze voortvloeit uit het niet nakomen van aanwijzingen/instructies van De Tester of het niet-nakomen van gebruiks-, controle- en/of onderhoudsvereisten van Producten door Afnemer of derden.

12. Veiligheidsmaatregelen en recall

 1. Afnemer is gehouden onverwijld mee te werken aan (maatregelen in verband met) een veiligheidswaarschuwing, veiligheidscontroles en vervanging van de Producten om veiligheidsredenen.
 2. Afnemer is tevens gehouden onverwijld mee te werken aan een door De Tester geïnstigeerde recall van Producten.
 3. Eventuele schade of kosten van Afnemer in verband met het bepaalde in dit artikel worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde c.q. de teruggehaalde Producten, zoals in rekening gebracht door De Tester. Omzet- en winstderving van Afnemer worden niet vergoed.

13. Keurmerken, intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Alle rechten op de door De Tester geleverde geregistreerde Producten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, berusten uitsluitend bij De Tester of haar licentiegevers. De verkoop en levering van de Producten aan Afnemer creëert geen rechten ten aanzien van de betreffende rechten.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan om tekst- en/of beeldmateriaal van de Website te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Tester.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent (keur)merken, zoals CE-markering, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de door De Tester geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
 4. Afnemer zal op de Producten aangebrachte herkenningstekens niet (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of onzichtbaar dan wel onleesbaar maken.

14. Facturering en betaling

 1. Ingeval van een bestelling via de Website, dient de koopsom vooraf te worden voldaan via een van de betaalmogelijkheden op de Website. Gekozen kan worden voor betaling vooraf via overboeking of Ideal of voor betaling achteraf via Credit Card, wij accepteren Mastercard en Visa. De creditcard zal pas na verzending van het pakket worden belast.
 2. Wordt gekozen voor betaling vooraf, dan wordt de overeenkomst gesloten onder de opschortende voorwaarde van betaling. Dit wil zeggen dat de bestelling pas verzonden wordt nadat de betaling door De Tester is ontvangen. Is betaling niet binnen zeven dagen ontvangen, dan ontvangt Afnemer een herinnering. Blijft wederom betaling gedurende zeven dagen uit, dan is De Tester gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Bij betaling via overboeking dient Afnemer het ordernummer duidelijk in de betaling te verwerken en rekening te houden met de verwerkingstijd van de banken.
 3. In alle overige gevallen dient Afnemer het op de factuur vermelde totaalbedrag inclusief btw uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Betaling dient netto plaats te vinden op de door De Tester aangewezen bankrekening van De Tester, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van De Tester aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 5. Wanneer Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Afnemer wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.
 6. Alle kosten van invordering van het door Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvraag, incassokosten, alsmede de kosten van door De Tester ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De door De Tester te maken buitengerechtelijke incassokosten die De Tester in rekening kan brengen bedragen – mede in het kader van een boetewerking – ten minste 15% van het totale door Afnemer aan De Tester verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 750, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van De Tester op een volledige vergoeding van schade en kosten ten aanzien van de incasso van de verschuldigde bedragen.
 7. Afnemer dient klachten betreffende facturen, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben ingediend bij De Tester, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door Afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
 8. De Tester is gerechtigd overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
 9. De Tester is bevoegd zijn schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen van aan De Tester gelieerde ondernemingen op Afnemer. Daarnaast is De Tester bevoegd zijn vorderingen op Afnemer te verrekenen met schulden die aan De Tester gelieerde ondernemingen hebben aan Afnemer. Verder is De Tester bevoegd zijn schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen op aan Afnemer gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

15. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

 1. De door De Tester geleverde producten blijven haar eigendom tot het moment van dat Afnemer aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek. Een retentierecht op deze Producten komt Afnemer niet toe.
 2. De Producten kunnen door Afnemer, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, niet worden doorverkocht, gebruikt of bezwaard met enig zekerheidsrecht zolang hierop een eigendomsvoorbehoud rust.
 3. Het eigendomsvoorbehoud herleeft in de situatie dat Afnemer op enig moment aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, maar er nieuwe verplichtingen voor Afnemer ontstaan uit een nieuwe overeenkomst.
 4. Afnemer is gehouden ten aanzien van alle Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van De Tester rust de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, De Tester toegang tot die zaken te verschaffen en De Tester onverwijld schriftelijk te informeren van iedere actie van derden, die op voor De Tester nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op de geleverde Producten.
 5. De Tester heeft het recht aan Afnemer geleverde Producten die eigendom van De Tester zijn gebleven, terug te (doen) nemen wanneer Afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of De Tester aanleiding heeft om aan te nemen dat Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Afnemer is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan terugname verbonden kosten worden gedragen door Afnemer. Bij terugname wordt Afnemer gecrediteerd op basis van de factuurwaarde, of, ingeval van beschadiging van de Producten, op basis van de reële waarde in het economische verkeer.
 6. Afnemer is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop De Tester een eigendomsvoorbehoud heeft) te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van De Tester. Afnemer dient De Tester hiervan in een voornoemd geval onmiddellijk schriftelijk door middel van een brief en per mail op de hoogte te stellen.
 7. Ongeachte de overeengekomen betalingscondities, is Afnemer gehouden (telkens) op eerste verzoek van De Tester naar diens oordeel nadere zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens De Tester. Zekerheid kan onder meer bestaan uit het stellen van een bankgarantie of het voldoen van voorschotbetalingen ter grootte van de bedragen als aangegeven door De Tester. De Tester is geen rente verschuldigd over voorschotbetalingen. Als Afnemer hieraan niet binnen de door De Tester gestelde termijn aan voldoet, raakt Afnemer direct in verzuim.

16. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding door De Tester

 1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Afnemer jegens De Tester zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer:

·       Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; of

·       een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van De Tester; of

·       Afnemer enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens De Tester niet of niet geheel nakomt; of

·       Afnemer nalaat een aan De Tester verschuldigd factuurbedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

·       beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer; of

·       aan een bestuurder van Afnemer een civielrechtelijk bestuursverbod wordt opgelegd; of

·       een met a t/m f vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Afnemer,

 1. De Tester is in de in artikel 16.1 genoemde situaties gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd De Tester’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding.
 2. De Tester is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Afnemer in geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.
 4. In geval van ontbinding is De Tester gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Afnemer. In een dergelijk geval zijn De Tester en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen/gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht om haar medewerking te verlenen en de nodige maatregelen te nemen teneinde De Tester in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

17. Wijzigingen

De Tester is gerechtigd de overeenkomst waaronder haar prijzen en deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard wanneer De Tester niet binnen veertien dagen na de mededeling van De Tester dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen van Afnemer heeft ontvangen.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere tussen partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van De Tester een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet of een verdrag bevoegde rechter.

 

 

Winkelmand